Leges

De module “Leges” is de meest uitgebreide module van de webapplicatie. Hier zijn we mee gestart in 2013 omdat de berekening van de leges het meest complex was om uit te voeren. Op basis van de Activity Based Costing methode kunt u per product de kostprijs en de opbrengst berekenen. Deze methode maakt inzichtelijk per product wat de “activiteiten” zijn die de gemeente verzorgd. Bijvoorbeeld bij het verkopen van een paspoort is een controle nodig van de pasfoto.

De meeste gemeenten gebruiken een andere methode, vaak de kostenplaatsmethode. De reden hiervoor is, dat het makkelijk is om deze methode te hanteren. Echter is deze ook onnauwkeuriger en zijn er veel beroepszaken die gaan over deze methode. Vaak gaat de discussie dan over de (on)juistheid van de toegerekende uren. Bij de Activity Based Costing methode is de discussie niet / nauwelijks van toepassing, omdat activiteiten worden onderbouwd met procesbeschrijvingen. Een tweede reden waarom gemeenten voorheen kozen voor de kostenplaatsmethode is dat de ABC-methode erg veel werk is. Wij hebben dit echter geautomatiseerd, dus dit is niet meer van toepassing!

Op verschillende niveaus kunt u de kostendekkendheid inzien. Het laagste niveau is op productniveau, daarna op hoofdstukniveau, op titelniveau en tenslotte kunt u de kostendekkendheid van de gehele legesverordening inzien. Deze gegevens worden tweemaal per jaar uitgedraaid ten behoeve van de begroting en de jaarrekening. We doen dit, omdat het wordt voorgeschreven door het Besluit Begroting en Verantwoording per 1 januari 2017. Het is belangrijk om te realiseren dat deze regelgeving voorschrijft dat er op hoofdstukniveau begroot en verantwoord moet worden. Dit staat namelijk in de toelichting aangegeven. Helaas weten veel gemeenten dit nog niet en wordt er slecht op taakveldniveau begroot en verantwoord. Het zal een kwestie van tijd zijn dat de provinciaal toezichthouder of de accountant hier opmerkingen over gaat maken.

Wilt u zie hoe bovenstaande werkt? Vraag gerust een vrijblijvende videopresentatie aan!


Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Begraafrechten, Marktgelden, Naheffingsaanslag en Havengelden

We hebben deze onderdelen in 2016 ontwikkeld omdat we een toename zien van beroepsprocedures door woningstichtingen tegen gemeente. Vaak wordt een woningstichting dan bijgestaan door een gerenommeerde partij. De omvang van de beroepszaak gaat dan ook snel richting (zeer)grote bedragen en daarom is het ook de moeite waard om deze kleinere onderdelen goed onderbouwd te hebben. Veel gemeenten kiezen er voor om deze onderdelen in excel te berekenen, omdat ze vrij gemakkelijk op te stellen zijn.

Wij raden dit om de volgende redenen af:

  1. Versiebeheer is niet optimaal;
  2. Berekeningen in excel kunnen complex worden;
  3. Wat is het gevolg als de betreffende medewerker die het bijhoudt, vertrekt?;  

Alle bovenstaande kostenberekeningen kunt u inzichtelijk maken met behulp van de webapplicatie. Deze onderdelen zijn vrij gemakkelijk inzichtelijk te maken. Met behulp van de handleiding van de VNG bepaalt u waar de kosten gemaakt worden en legt u dit vast binnen de applicatie. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel uren er besteed worden aan het opleggen van het tarief. Het is belangrijk voor dit onderdeel om goed vast te leggen welke percentage van de kosten wordt toegerekend en de basis hiervan nader toe te lichten. Tot slot onderbouwd u de opbrengsten met aantallen en tarieven. Het geheel kan vervolgens tweemaal per jaar bij de jaarrekening en de begroting worden opgeleverd in de paragraaf lokale heffingen. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het rapport “definitief” gemaakt, zodat in de toekomst bij een eventuele bezwaar- en beroepszaak de juiste gegevens gehanteerd kunnen worden.


Jurisprudentiemodule

Met behulp van deze module kunt u relevante jurisprudentie opzoeken. Ook plaatsen we hier “overige” belangrijke informatie. U kunt daarbij denken aan weblinks naar maximale tarieven, uitleg waarom er geen kosten mogen worden toegerekend aan kosteloze huwelijken etc..

We zijn geen juridische adviesbureau, maar we verzamelen bij deze module wel alle relevante informatie die gemeenten ten goede komen.


Vergelijkingsmodule

Met behulp van deze module kunt u de processen vergelijken met andere gemeenten. Ook is het mogelijk om uurtarieven te vergelijken, kostendekkendheidspercentages en behandeltijden. Het is een keuze voor gemeenten of ze hun eigen gegevens hiervoor beschikbaar stellen.